മത്സരഫലങ്ങള്‍

മത്സരഫലങ്ങള്‍കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം അറബിക് കലോത്സവം , സംസ്കൃതോത്സവം മുഴുവന്‍ മത്സരഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു....അറബിക് കലോത്സവം (യു.പി വിഭാഗം) Chokli സബ്ബ്ജില്ല 65 പോയന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ...,Irikur,Panoor 64, Iritty Kannur North 58 ....School Point.. KADAVATHUR WEST.UPS 49point,GUPS Uliyil 43point,KOONHANCODE U P S 37 point ......അറബിക് കലോത്സവം ഹൈസ്കൂള്‍ Payyannur സബ്ബ് ജില്ല 86 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത് ...Kannur North 83 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമത് .. Chokli 81 പോയിന്റുമായി മൂന്നാമത് School Point SABTMHigh School Thayineri 76 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത്... SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA , RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI 46 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമത് , CHOTHAVOOR HS. CHAMPAD 42 പോയിന്റുമായി മൂന്നാമത് സംസ്കൃതോത്സവം യു.പി Kannur North സബ്ബ്ജില്ല 81 പോയന്റുമായി ഒന്നാമത് .Iritty,Panoor 80 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമത് Payyannur 79 മൂന്നാമത് School Point ..KOROM D S A U P S 51 point KARIPPAL SVUPS 36 point MAVILAYI U P S 31 point ......ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം സംസ്കൃതോത്സവം മുഴുവന്‍ മത്സരഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു...Mattannur സബ്ബജില്ല 86പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത് - Thalassery North 80 ,Thaliparamba North 78 Kannur South 78 School Point Mambaram HSS 74 Point Kuthuparamba HS 59 point RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI 58 point

All Result

കലോത്സവം യു.പി.ഹൈസ്കൂള്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി , സംസ്കൃതോത്സവം , അറബിക് കലോത്സവം മുഴുവന്‍ മത്സരഫലങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം മത്സരഫലങ്ങള്‍ All Result Click Here
സ്ക്കൂളുകളുടെ പോയന്റ് നിലClick Here ചെയ്യുക
കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം സബ്ബ് ജില്ല പോയിന്റ് നില Click Here

flash news

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം UP General വിഭാഗത്തില്‍ Payyannur 146 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത് Kannur North,140..Panoor 138 . HS General വിഭാഗത്തില്‍ Kannur North 371 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത്... Payyannur 269, Kannur South 266... ..HSS Generalവിഭാഗത്തില്‍ Kannur North 388 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് Payyannur 340 രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് Madayi 318 മൂന്നാമത്....
കലോത്സവം സ്കള്‍ പോയിന്റ് നിലയില്‍ UP General വിഭാഗത്തില്‍ St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur 58 പോയിന്റ് ഒന്നാമത് Tharuvanatheru UPS 45 പോയിന്റ് ...GUPS Mattannur 40 .... HS General HS വിഭാഗത്തില്‍ RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI 164 പോയിന്റ് നേടി ഒന്നാമത് Kadambur Higher Secondary School 134 പോയിന്റ് Sacred Heart Girls H S S Thalassery 111 ... HSS General വിഭാഗത്തില്‍ Mambaram HSS 132 പോയിന്റുമായി ഒന്നാമത് Kadambur Higher Secondary 123 പോയിന്റുമായി രണ്ടാമത് School,St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur 121 പോയിന്റുമായി മൂന്നാമത് ...

സബ്ബ് ജില്ലതല പോയിന്റ് നില

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Payyannur 131
2    Kannur North 129
3    Panoor 125
4    Chokli 125
5    Iritty 118
6    Kuthuparamba 118
7    Pappinissery 117
8    Thalparamba North 115
9    Madayi 115
10    Mattannur 113
11    Thalassery North 112
12    Kannur South 109
13    Thalassery South 109
14    Irikur 105
15    Thaliparamba South 98

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kannur North 297
2    Payyannur 209
3    Iritty 203
4    Kannur South 202
5    Thalparamba North 199
6    Madayi 198
7    Panoor 196
8    Thalassery South 179
9    Chokli 178
10    Mattannur 176
11    Thalassery North 167
12    Pappinissery 166
13    Kuthuparamba 162
14    Irikur 161
15    Thaliparamba South 110

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HSS General)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kannur North 276
2    Payyannur 237
3    Madayi 223
4    Iritty 209
5    Kannur South 204
6    Thalassery South 192
7    Pappinissery 174
8    Irikur 171
9    Panoor 154
10    Thalassery North 154
11    Thalparamba North 153
12    Kuthuparamba 144
13    Mattannur 131
14    Chokli 127
15    Thaliparamba South 118

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Panoor 66
2    Payyannur 64
3    Iritty 62
4    Kannur North 61
5    Chokli 61
6    Thalparamba North 60
7    Kannur South 59
8    Mattannur 58
9    Irikur 53
10    Pappinissery 51
11    Madayi 51
12    Thalassery North 51
13    Kuthuparamba 45
14    Thalassery South 45
15    Thaliparamba South 35

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Thalassery North 68
2    Kannur South 62
3    Mattannur 61
4    Thalparamba North 58
5    Panoor 58
6    Iritty 57
7    Pappinissery 53
8    Kannur North 53
9    Thalassery South 50
10    Kuthuparamba 49
11    Chokli 49
12    Payyannur 48
13    Thaliparamba South 33
14    Irikur 31

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Panoor 53
2    Irikur 51
3    Chokli 50
4    Madayi 48
5    Iritty 47
6    Mattannur 47
7    Kannur North 47
8    Kannur South 47
9    Thalassery North 47
10    Thalassery South 44
11    Kuthuparamba 43
12    Thalparamba North 42
13    Thaliparamba South 40
14    Pappinissery 40
15    Payyannur 30

Kerala School Kalolsavam
Subdistrict Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No. Subdistrict Point
1    Kannur North 56
2    Panoor 56
3    Payyannur 53
4    Chokli 52
5    Madayi 51
6    Thalassery South 50
7    Thaliparamba South 47
8    Pappinissery 47
9    Thalparamba North 46
10    Kannur South 46
11    Mattannur 44
12    Iritty 42
13    Kuthuparamba 41
14    Irikur 39
15    Thalassery North 35